Provinciale Staten kent subsidie toe aan Eat2Move

Provinciale Staten van Gelderland hebben besloten het Topcentrum Eat2Move te ondersteunen. De provincie stelt 2 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2014-2017 en reserveert 2 miljoen euro voor de periode 2018-2020. De deelnemende organisaties investeren zelf ook vier miljoen.

Provincie Gelderland

Het Topcentrum richt zich op innovatie rond voeding en bewegen. Acht Gelderse organisaties op het gebied van sport, voeding en gezondheid werken samen in dit topcentrum dat de naam Eat2Move krijgt. De deelnemende organisaties steken zelf ook vier miljoen in dit initiatief dat voor de zomer van start gaat en een looptijd heeft van zes jaar.

Met het geld gaan extra onderzoekers aan de slag om nieuwe kennis over de specifieke voedingsbehoefte bij prestatie en herstel aan te leveren. Eat2Move koppelt kennisontwikkeling direct aan innovatietrajecten met bedrijven om producten en diensten te ontwikkelen voor de sport en zorgpraktijk. Eat2Move richt zich onder meer op de voedingsstatus en het gezondheidsprofiel van sporters. Zo wordt geanalyseerd of er tekorten aan voedingsstoffen zijn en wat nodig is om herstel te optimaliseren. Ook kunnen bijvoorbeeld voedingsmiddelen worden ontwikkeld en getest met specifieke eiwitten gericht op spieropbouw en herstel van spierkracht na een operatie. Eat2Move logo

Samenwerking Gelderse organisaties

In Eat2Move werken de volgende organisaties samen: Wageningen Universiteit, Ziekenhuis Gelderse Vallei, InnoSportNL, NOC*NSF, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NIZO food research, FrieslandCampina, Sport Centrum Papendal met Wageningen Universiteit als zogeheten penvoerder. Eat2Move is ontwikkeld op initiatief van de Alliantie Voeding Gelderse Vallei en rond juni operationeel.

Innovaties voor sport en zorg

De activiteiten van Eat2Move bestaan uit het doen van verkennend onderzoek, testen in ‘proeftuinen’, verspreiden van kennis, en producten en diensten ontwikkelen en toepasbaar maken. Eat2Move is een virtueel centrum. Alle activiteiten worden uitgevoerd binnen de deelnemende organisaties, in nauwe samenwerking met elkaar. Drie programma’s worden opgezet waarbinnen experts uit de organisaties samenwerken en waarvoor nieuwe praktijkonderzoekers worden aangetrokken. Sporters (zowel top- als breedtesporters), coaches en begeleiders, medici en zorgprofessionals vormen essentiële schakels om eisen en wensen kenbaar te maken en de ontwikkelde producten toe te passen en te testen in de praktijk.

Prof. Frans Kok en Diederic Klapwijk, bestuursleden van de Alliantie Voeding, benadrukken: “Eat2Move gaat over het belang van voeding en bewegen voor de conditie van mensen. De resultaten bij topsporters zijn toepasbaar voor breedtesporters én de bevolking in het algemeen. In het bijzonder geldt dit voor ouderen en patiënten die herstellen van een operatie of ziekte. Ook dan wordt het lichaam zwaar belast en levert het een ‘topprestatie’. Met Eat2Move, een centrum dat nergens in deze vorm bestaat, richten wij ons vooral op voeding voor prestatie en herstel. Dit centrum zal een impuls geven aan de Food & Health sector, Eat2Move positioneert de provincie Gelderland nog sterker op het gebied van voeding en sport.”

Investeren

Het bevorderen van de gezondheid vereist enerzijds een investering in een groter aanbod en hogere consumptie van gezonde(re) voedingsmiddelen en anderzijds een stimulering van lichaamsbeweging. Hiervoor is innovatie van cruciaal belang, menen de partners in Eat2Move. Het topcentrum richt zich op de ontwikkeling van innovatieve producten, waarbij de meerwaarde wordt behaald door inzichten toepasbaar te maken voor zowel sport als zorg. Het combineren van deze kennis met bedrijven en organisaties in de Provincie Gelderland creëert nieuwe economische kansen voor een brede groep bedrijven.